Kapasite Raporu

Kapasite raporu, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, yeni bir ürün üreten iş yerleri ile işletenler olarak bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerliliği olan bir belgedir.kapasite-raporu

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra SSK’lı sayısına istinaden odaya kayıt olması gerekmektedir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları hammadde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içermektedir.

Kapasite Raporu Neden Düzenlenir?

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenmektedir.

Yasal Dayanak ve Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve eki yönetmelikler,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,

İthalat ve İhracat Mevzuatı,

Yatırım Teşvik ile ilgili Mevzuat,

Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Mevzuat,

Kamu İhale Kanunu.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yıllık İşletme Cetveli
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Kamu ve Özel Sektör İhaleleri
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde
 • İndirimli Elektrik Kullanımı
 • OSB’lerde arsa tahsisi
 • Kullanılmış Makine İthalatı
 • Madeni Yağ Lisansı
 • Sanayi Veri Tabanı
 • Geçici Kabul İzin Belgesi
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım
 • KOSGEB, ORAN, Sanayi Bakanlığı Desteklerinden Faydalanmada
 • Hammadde Temininde (Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan maddeler için)
 • İmalatçı Belgesi Alımında
 • Vergi İncelemelerinde
 • Muhtelif Kamu İnceleme ve Denetimlerinde

Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi 

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

Başvuru Aşamasında Firmalardan İstenilecek Belgeler

Kapasite raporu düzenlenmesi aşamasında eksper heyetince firmalardan aşağıda belirtilen evraklar talep edilir. İşbu belgeler, ilgili firmanın ilgili tesisine ilk defa kapasite raporu düzenlenirken eksiksiz olarak temin edilir ancak kapasite yenileme durumlarında sadece değişiklik olan bilgilerin evrakları talep edilir. Gerekli görülmesi halinde aşağıda belirtilen evraklar haricinde ek evraklar talep edilebilmektedir.

 • Firma yetkililerince kaşeli-imzalı Kapasite Raporu Bilgi Formu,
 • TOBB hesabına yatırılan ücreti gösterir makbuz nüshası,
 • Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Marka Tescil Belgesi fotokopisi,
 • Firma adresinde mal sahibi ise Tapu fotokopisi, kiracı ise Kira Kontratı fotokopisi,
 • İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopileri,
 • Son iki aylık SSK Tahakkuk ve Hizmet Listeleri